image1 image2 image3 image4 image5
logotype

Regulamin


REGULAMIN MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŻABNIE


I.  PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

& 1.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Biblioteki z wyjątkiem psów przewodników.

& 2.

Zabrania się spożywania posiłków i napojów.

& 3.

Na terenie Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowychi środków odurzających oraz palenia tytoniu.

& 4.

W czytelniach prosimy o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.II.  REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

& 5.
Prawo korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy użytkownicy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego użytkownika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

& 6.
Wypożyczanie

 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuży niż 1 miesiąc.
 2. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 3. Bibliotekarz może skrócić ustalony w & 6 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazem lektur szkolnych).

& 7.
Poszanowanie i zabezpieczenie książekUżytkownik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społecznąi dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 1. Za szkody wynikłe z niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada użytkownik.
 2. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książki użytkownik zobowiązany jest:
  • za zgodą kierownika wypożyczalni (filii) zwrócić ten sam tytuł książki lub dostarczyć zamiast niezwróconej, zniszczonej, uszkodzonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki,
  • uiścić opłatę, której wysokość ustalana jest na podstawie dwukrotnej średniej ceny książki z roku poprzedniego.

W przypadku gdy cena książki niezwróconej, zniszczonej, lub uszkodzonej przekracza tę wysokość, pobiera się jej cenę inwentarzową. Za niezwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala dyrektor Biblioteki. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania. Na sumy wpłacane tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje użytkownikowi pokwitowanie.

& 8.
Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 6 pkt. 1 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 PLN od wolumina za każdy miesiąc zaczynający się po terminie zwrotu.
 2. Użytkownik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia pocztą lub telefonicznie pokrywa ich koszty (wg cennika).
 3. Jeżeli użytkownik zwraca książkę natychmiast po otrzymaniu pierwszego upomnienia, nie pobiera się od niego opłat za przetrzymywanie książek. Użytkownik pokrywa jedynie koszty wysyłki upomnienia.
 4. Jeżeli użytkownik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

& 9.
Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski użytkownicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków lub zgłaszać do dyrektora.


& 10.
Przepisy końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe zostać pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmie dyrektor Biblioteki.
 2. Obowiązujące kwoty opłat (& 7 pkt. 2, & 8 pkt. 1,2) podawane będą do wiadomości użytkowników z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Z opłat za przetrzymywanie książek zwolnione są dzieci i młodzież do lat 14


III.  REGULAMIN CZYTELNI

& 11.
Prawo korzystania

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy.
 2. Korzystanie z księgozbioru czytelni jest bezpłatne.
 3. Ustalonym opłatom podlegają tylko niektóre usługi informacyjne.
 4. Miejsce w czytelni zajmuje się dowolnie.
 5. Wpisu do rejestru użytkowników każdorazowo dokonuje wyłącznie bibliotekarz na podstawie okazanego przez użytkownika dowodu z fotografią potwierdzającego jego tożsamość (wpis z dowodu obejmuje: nazwisko i imię, miejsce zamieszkania i zawód).
 6. Postanowienie powyższe nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych, a wpis wykorzystywany jest wyłącznie do celów statystyki bibliotecznej.

& 12.
Wypożyczanie

 1. W czytelni korzystać można ze zbiorów czytelni oraz z innych zbiorów biblioteki.
 2. Przyniesione ze sobą książki użytkownik zobowiązany jest zgłosić u bibliotekarza.
 3. Ze zbiorów czytelni, w tym również z czasopism bieżących użytkownik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Wypożyczonych zbiorów nie wolno wynosić z czytelni.
 5. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zwraca książki i czasopisma.
 6. Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu.
 7. Na prośbę użytkownika biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek z uwzględnieniem miesięcznego terminu oczekiwania, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 8. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący użytkownika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.


& 13.
Poszanowanie zbiorów

 1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim jest dozwolone wyłącznie za zgodą bibliotekarza i w miejscu przez niego wskazanym.
 2. Użytkownik jest obowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną.
 3. Za uszkodzone zbiory użytkownik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik działu, filii, w zależności od stopnia zniszczenia, z zastosowaniem przeliczników przyjętych w obowiązującym „Regulaminie Wypożyczalni” Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie.
  Na wpłacone kwoty wydaje się pokwitowanie.

& 14.
Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski użytkownik może wpisywać do książki skarg i wniosków.

& 15.
Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje również :
  • w stosunku do użytkowników Wypożyczalni, którym książki wypożyczone są na podstawie kart zapisu;
  • w Wypożyczalniach nie posiadających odrębnych pomieszczeń czytelnianych, a udostępniających książki i czasopisma prezencyjnie (na miejscu).
 2. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

  


IV.  REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

& 16.
Prawo korzystania

 1. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 2. Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w M-GBP w Żabnie przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w lokalach bibliotecznych M-GBP zawartych w Regulaminie Czytelni.
 4. Komputer udostępniony jest na podstawie wcześniejszej rezerwacji, dokonanej u bibliotekarza z jednodniowym wyprzedzeniem lub w miarę jego dostępności.
 5. Udostępnianie komputera poprzedzone jest dokonanym przez bibliotekarza wpisem użytkownika do rejestru czytelni internetowej na podstawie dowodu z fotografią potwierdzającego jego tożsamość (wpis obejmuje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, zawód).
 6. Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 1 osobę przez 1 godz.
 7. Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
 8. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

& 17.
Korzystanie z Internetu

 1. Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów naukowych, edukacyjnych oraz dydaktycznych.
 2. W Internecie można przeglądać strony WWW, grupy dyskusyjne, sprawdzić swoją skrzynkę e-mail, wysłać wiadomość korzystając z dostępu on-line.
 3. Wynik wyszukiwania można zapisać na dyskietce zakupionej uprzednio u bibliotekarza lub wydrukować.

& 18.
Korzystanie ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.

 1. Użytkownik może korzystać na miejscu:
  • ze zbiorów multimedialnych i gier dostępnych w bibliotece,
  • z zainstalowanych w komputerze programów użytkowych - do pracy własnej, a wyniki pracy zapisać na dyskietce zakupionej u bibliotekarza lub wydrukować.
 2. Niedozwolone jest pozostawienie przez użytkownika plików własnych na dysku komputera. Pozostawione przez użytkownika pliki zostaną usunięte.

& 19.
Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu, programów użytkowych i zbiorów multimedialnych.

 1. Użytkownikowi zabrania się:
  • instalowania oprogramowania oraz dokonania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera,
  • używania dyskietek nie zakupionych u bibliotekarza.
 2. Użytkownikowi zakazuje się wykorzystania Internetu do:
  • przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwie,
  • wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych,
  • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, prowadzenia działalności komercyjnej,
  • uruchamiania gier internetowych,
  • korzystania z serwerów mających charakter wyłącznie rozrywkowy.
 3. Zakazuje się korzystania z Internetu osobom wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających.

& 20.
Odpowiedzialność użytkowników

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.
 2. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
 3. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w M-GBP w Żabnie na podstawie decyzji podjętej przez dyrektora Biblioteki.

& 21.
Zasady odpłatnościZa dyskietki oraz wydruki pobierane są opłaty wg cennika, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


V.  REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

& 22.
Prawo korzystaniaUżytkownicy Biblioteki mogą korzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych w sieci bibliotek województwa małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. & 23.
WypożyczanieWypożyczanie międzybiblioteczne realizowane jest według następujących zasad: -Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie może udostępnić swoje zbiory bądź pośredniczyć w korzystaniu ze zbiorów innych bibliotek (publicznych i naukowych). - Zamówienia będą realizowane na podstawie rewersów składanych przez użytkowników, które biblioteka kierować będzie do WBP w Krakowie.

- Książki lub inne materiały sprowadzone z innych bibliotek mogą być udostępniane tylko na miejscu przez okres 1 miesiąca. - Zamówienia obejmować mogą również kserokopie tekstów (do 20 stron zgodnie z Ustawą o prawie autorskim - Dz. U. z 1994 r. nr 24 poz. 83)

- Koszty przesyłki pocztowej oraz kserokopii ponosi zamawiający.

- Druki rewersów otrzymać można w poszczególnych działach Biblioteki.

& 24.

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje dyrektorowi Biblioteki.

& 27.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2007 r. & 28.Traci moc Regulamin Wypożyczalni Bibliotek Publicznych Gminy Żabno, Regulamin Czytelni Bibliotek Publicznych Gminy Żabno oraz Regulamin Czytelni Internetowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie.

 Żabno, dnia 01.02.2007 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJW ŻABNIE
  

 


Podstawowe działania 

 1. Podstawę funkcjonowania Biblioteki stanowi ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142 poz.1591 z póź. zm.), ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dz. U. 1991 nr 110 poz. 721 z póź. zm.), ustawa o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539 z póź. zm.) oraz Statut Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie (Uchwała nr XLIII/481/06 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 października 2006 r.).
 2. Organem założycielskim jest Rada Miejska.

      Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina  Żabno. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje organizator.

 1. Organizator zapewnia warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju Biblioteki oraz do utrzymania obiektu, w którym Biblioteka jest prowadzona poprzez ustalenie w budżecie Gminy Żabno rocznej dotacji.


 Przedmiot i zakres działania 

Biblioteka wraz z filiami:

 1. Gromadzi, opracowuje, udostępnia i promuje materiały biblioteczne oraz selekcjonuje materiały nieaktualne i zużyte technicznie.
 2. Gromadzi i przechowuje i udostępnia materiały informacyjne, w tym szczególnie dotyczące regionu.
 3. Organizuje różne formy pracy z użytkownikami, aktywnie rozwija czytelnictwo, popularyzuje piśmiennictwo.
 4. wspiera edukację instytucjonalną i procesy samokształcenia, współpracuje z instytucjami kulturalnymi na terenie gminy, powiatu i województwa.
 5. Uczestniczy we współpracy międzybibliotecznej i innymi bibliotekami oraz ośrodkami informacji na terenie kraju.


Struktura organizacyjna

 1. Biblioteką zarządza dyrektor.
 2. W skład Biblioteki wchodzą:

a)      Filia w Otfinowie,

b)      Filia w Niecieczy,

c)      Filia w Niedomicach,

d)     Filia w Bobrownikach Wielkich.

 1. Filie prowadzą społeczne punkty biblioteczne.
 2. Struktura Biblioteki:

a) Dyrektor i Dział dla dorosłych                        1 etat

b) Oddział dla dzieci i młodzieży           1 etat kierownik działu

c) Dział administracyjno – księgowy      ½ etatu księgowy

                                                                            ½ etatu referent (kasjer, sekretarka)

                                                                            1/2 etatu sprzątaczka

                                                                           

d) Filia w Otfinowie                                1/3 etatu kierownik filii

e) Filia w Niecieczy                                 1/3 etatu kierownik filii

f) Filia w Niedomicach                            1 etat kierownik filii

g) Filia w Bobrownikach Wielkich          1 etat kierownik filii

 

 1. Do zadań dyrektora należy:

- określenie celów działania, planowanie i prognozowanie, przydział zadań, koordynacja i kontrola bieżąca, sprawozdawczość, ustalenie zamierzeń   i wytycznych, ustalenie wewnętrznej organizacji Biblioteki, w szczególności określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, podejmowanie decyzji  w sprawie zatrudnienia, zwalniania i wynagradzania, awansowania, przyznawania nagród dla pracowników Biblioteki,

-  ustalenie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych, dbałość o budżet, bazę i sprzęt Biblioteki, odpowiedzialność przed Organizatorem, reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz, przyjmowanie skarg i zażaleń,

- udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej filiom, nadzór i kontrola.


 Dział dla dorosłych:

- uzupełnianie materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, materiałów informacyjnych), śledzenie ofert wydawniczych, współpraca z księgarniami i negocjacje,

- wpisywanie danych identyfikacyjnych do inwentarzy i książek, sporządzanie i opracowywanie kart katalogowych, klasyfikacja, dokonywanie selekcji księgozbioru, prowadzenie rejestrów wpływów i ubytków, usuwanie kart katalogowych, rejestracja spisów materiałów bibliotecznych

- gromadzenie zbiorów i organizacja udostępniania, indywidualne formy pracy  z czytelnikiem, poradnictwo i przysposobienie biblioteczne, organizacja imprez czytelniczych, wystaw i prelekcji, współpraca ze szkołami i innymi instytucjami, realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych,

- opieka nad czytelnikiem niepełnosprawnym, chorym i w starszym wieku,

- prowadzenie kartotek zagadnieniowych, kompletowanie materiałów informacyjnych i opracowywanie materiałów bibliograficznych,

- dokumentacja pracy działu, badania i analizy, plany pracy, sprawozdania statystyczne i opisowe,

- ewidencja wypożyczeń, rejestracja dezyderatów, ewidencja darów,

- dbałość o księgozbiór, sprzęt biblioteczny, odpowiedzialność za powierzone mienie.

  


Oddział dla dzieci i młodzieży

- uzupełnianie materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, materiałów informacyjnych), śledzenie ofert wydawniczych, współpraca z księgarniami i negocjacje, dobór księgozbioru,

- wpisywanie danych identyfikacyjnych do inwentarzy i książek, sporządzanie i opracowywanie kart katalogowych, klasyfikacja, dokonywanie selekcji księgozbioru, usuwanie kart katalogowych, rejestracja spisów materiałów bibliotecznych,

- prowadzenie działalności usługowej, kulturalno – wychowawczej dla dzieci,

- organizacja wieczorów baśni, konkursów, inscenizacji, przedstawień literackich, przyjmowanie wycieczek szkolnych, organizacja lekcji bibliotecznych,

- udostępnianie materiałów informacyjnych,

- organizacja zajęć w kółkach zainteresowań,

- opieka nad czytelnikiem specjalnej troski,

- tworzenie kartotek zagadnieniowych, tekstowych,

- dokumentacja pracy działu, badania i analizy, plany pracy, sprawozdania statystyczne i opisowe,

- ewidencja wypożyczeń, rejestracja dezyderatów, ewidencja darów,

- dbałość o księgozbiór, sprzęt biblioteczny, odpowiedzialność za powierzone mienie.

 
Filie biblioteczne:

- śledzenie ofert wydawniczych, sporządzanie planów zakupów,

- wpisywanie danych identyfikacyjnych do inwentarzy i książek, sporządzanie i opracowywanie kart katalogowych, klasyfikacja, dokonywanie selekcji księgozbioru, prowadzenie rejestrów wpływów i ubytków, usuwanie kart katalogowych, rejestracja spisów materiałów bibliotecznych

- gromadzenie zbiorów i organizacja udostępniania, indywidualne formy pracy   z czytelnikiem, poradnictwo i przysposobienie biblioteczne, organizacja imprez czytelniczych, wystaw i prelekcji, współpraca ze szkołami i innymi instytucjami,

- opieka nad czytelnikiem niepełnosprawnym, chorym i w starszym wieku,

- prowadzenie działalności usługowej, kulturalno – wychowawczej dla dzieci

- organizacja wieczorów baśni, konkursów, inscenizacji, przedstawień literackich, przyjmowanie wycieczek szkolnych, organizacja lekcji bibliotecznych,

-  udostępnianie materiałów informacyjnych,

- organizacja zajęć w kółkach zainteresowań

- prowadzenie kartotek zagadnieniowych, kompletowanie materiałów informacyjnych i opracowywanie materiałów bibliograficznych,

- opieka nad czytelnikiem specjalnej troski,

- tworzenie kartotek zagadnieniowych, tekstowych,

- dokumentacja pracy filii, badania i analizy, plany pracy, sprawozdania statystyczne i opisowe,

- ewidencja wypożyczeń, rejestracja dezyderatów, ewidencja darów,

- dbałość o księgozbiór, sprzęt biblioteczny, odpowiedzialność za powierzone mienie.

 
Dział administracyjno – księgowy:

-  prowadzenie gospodarki finansowej Biblioteki zgodnie z obowiązującymi zasadami,

- zorganizowanie, sporządzanie i przyjmowanie obiegu i kontroli dokumentacji,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami,

- zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów przez jednostkę,

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących rachunkowości:

a)      zakładowego planu kont

b)      obiegu dokumentów

c)      zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

- zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

- bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

- sporządzanie listy płac i kart wynagrodzeń pracowników,

- sporządzanie miesięcznych deklaracji i raportów ZUS,

- sporządzanie deklaracji podatkowej i rozliczanie podatków od wynagrodzeń,

-prowadzenie ewidencji ubezpieczenia pracowników,

- prowadzenie teczek akt osobowych, sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia,

- sporządzanie sprawozdań WUS

- prowadzenie kasy,

- prowadzenie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Stanowiska pracy, zaszeregowanie i wymagane kwalifikacje pracowników określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej  w Żabnie.

  


Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie po jego ogłoszeniu z dniem jego podpisania.

     2. Zmiany w regulaminie organizacyjnym M-GBP w Żabnie wymagają formy     pisemnej.

     

Żabno, 31.01.2007 r.

  

free joomla templatesjoomla templates
2019  Biblioteka w Żabnie  globbers joomla templates